top of page

מדיניות החברה

אחריות

החברה אחראית כלפי הלקוח לכך שהמוצר תקין ותואם את תאורו באתר. רוכש הטוען כי המוצר שברשותו הגיע לידיו כשהוא פגום, ישיב אותו לכתובת החברה, לאחר תיאום מראש, והיא תחליט, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, האם המוצר אכן פגום באופן שהחברה אחראית להחליפו. היה והחברה החליטה כי האחריות חלה עליה, היא תחליף את המוצר ללא עלות, אולם אם אין מוצר זהה במלאי מכל סיבה שהיא, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך ו/או יקר יותר ובכפוף לדין;

 

למידע נוסף אנא צרו קשר.

פרטיות ואבטחה

הרכישה באתר זה נעשית מחברת ריילי גרופ בע"מ, ח.פ 515976801 (להלן: "החברה");

התנאים המופיעים בתקנון זה ו/או הרכישה כפופים לדיני מדינת ישראל לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 והתקנות אשר הותקנו על פיו. הסמכות הבלעדית לדון בתביעות שבוצעו באמצעות האתר נתונות לבית המשפט במחוז ת"א בלבד;

תנאי השימוש יחולו בשלמות על מי שיעשה שימוש באתר זה. השימוש באתר מהווה הסכמה לקבלת התנאים הקבועים בו. אם אינך מסכים לתנאים הקבועים באתר אל תעשה בו שימוש.

לצורך השלמת הזמנה תתבקש להשאיר פרטים אישיים באתר. מידע זה נדרש לצורך השלמת הרכישה ולא ימסר לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים בהם נהיה מחויבים עפ"י חוק ו/או הוראת בית המשפט.

היה ויקבע כי תנאי מתנאי השימוש אינו בתוקף עפ"י חוק, התנאי ימחק מבלי לגרוע ביתר התנאים הקבועים בתנאי השימוש.

קניה בסיטונאות

לקניה בסיטונאות אנא צרו קשר.

Payment Methods

תנאי תשלום

- כרטיסי אשראי
- PAYPAL

- תשלום לא מקוון

bottom of page